Sự năng động của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á diễn ra trong một môi trường luôn thay đổi, bất kể là kinh tế, môi trường, công nghệ, văn hóa, xã hội hay luật pháp, cho dù là địa phương, quốc gia hay khu vực.

Những thay đổi này tạo điều kiện cho việc xác định và triển khai hoạt động của các sứ mệnh học thuật cổ điển của các cơ sở giáo dục đại học (HEIs) trước những thách thức mà họ phải đối mặt:

Áp lực nhân khẩu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở bắt buộc.

Tác động kinh tế xã hội của sự phát triển của các tầng lớp trung lưu với những hệ quả đối với nhu cầu giáo dục thường xuyên.

Sự phát triển về công nghệ và nói chung là kỹ thuật số

Quan điểm trao quyền cho các tổ chức và tìm kiếm đa dạng hóa các nguồn tài chính

Định nghĩa và thực hiện cách tiếp cận chất lượng theo ngữ cảnh và bị giảm sút trong các lĩnh vực cung cấp đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu-đổi mới (danh sách không đầy đủ).

Những thay đổi này đang diễn ra ở Campuchia cũng như ở Việt Nam phải được coi là có rất nhiều thách thức mà các HEI phải gánh chịu: bất kể môi trường của họ hoặc mức độ phát triển của họ, họ nhận thức được sự cần thiết phải đưa những thay đổi này vào định nghĩa và thực hiện thay cho kế hoạch phát triển chiến lược, để cho phép họ thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, coi thế giới giáo dục và nghiên cứu là động cơ chiến lược của sự phát triển, giả định phải đáp ứng một số thách thức nhất định, chẳng hạn như xác định nhu cầu đào tạo của xã hội. Thông qua đối thoại giữa giới học thuật và các tác nhân kinh tế xã hội, các giải pháp được chia sẻ có thể phát triển, và do đó tăng cường sự liên kết giữa nhu cầu kinh tế xã hội của một xã hội và việc cung cấp đào tạo của một HEI, đặc biệt là đối với các chu kỳ chuyên nghiệp hóa đầu tiên . Đó cũng là vấn đề thúc đẩy sự đổi mới do nghiên cứu và tác động tích cực của nó đến môi trường kinh tế xã hội và dựa trên các mô hình chuyển giao công nghệ đã được thử nghiệm để nghiên cứu sự chuyển dịch của chúng trong các điều kiện và môi trường khác.

Ngoài thách thức liên quan đến môi trường đang thay đổi, còn có một thách thức khác: ý chí chính trị của chính phủ Campuchia và Việt Nam trong việc trao quyền cho các HEI.

Ở Việt Nam,

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành luật số 34/2018 / QH14 sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học số 08/2012 / QH13 được biểu quyết vào tháng 6 năm 2012. Luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 , 2019, thực hiện những điều chỉnh lớn đối với chính sách phát triển giáo dục đại học liên quan đến việc tổng quát hóa quá trình trao quyền.

Ở Campuchia,

Định hướng chiến lược của Chính sách Giáo dục Đại học - tầm nhìn 2030 - bắt buộc các HEI phải “xây dựng kế hoạch cải thiện quản trị và quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học” và “xây dựng kế hoạch thành lập một trường đại học“ kiểu mẫu ”ở Campuchia hoạt động tự chủ và có chất lượng cao ”.