Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua.

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.