LỌC BỞI

15 Các thành viên
Việt Nam
NGUYEN Anh Tuan
homme
Giảng viên Khoa Kinh tế tại UED
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
NGUYEN Dinh Hung
homme
Chịu trách nhiệm về phần tài chính của dự án
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
Ha Phan Le Thi
femme
Nhà nghiên cứu giáo viên / doanh nhân
nosra.dhib@gmail.com
Học viện Bách khoa Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam (IPD)
Việt Nam
VUONG Khanh Toan
homme
Chịu trách nhiệm về thành phần giáo dục của dự án
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
NGO Thi Binh
femme
Nhân viên kế toán dự án
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
VU Hoang Diep
femme
Trưởng Văn phòng Đảm bảo Chất lượng
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
NGUYEN Ngoc Dien
homme
Phó Hiệu trưởng
Metstest@yopmail.com
Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố - Việt Nam (UED)
Việt Nam
LE Bich Thuy
femme
Quản lý thông tin liên lạc
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
TRINH Ha Phuong
femme
Điều phối viên dự án
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Việt Nam
NGUYEN Thi My Hanh Thi My Hanh
femme
Chịu trách nhiệm về phần hành chính của dự án
Metstest@yopmail.com
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Cameroon
ZUPPINGER Bernard
homme
Giám đốc Viện Pháp ngữ về Quản trị Đại học (IFGU)
Metstest@yopmail.com
France
SIMION Irina Nicoleta
femme
Giám đốc các vấn đề quốc tế
Metstest@yopmail.com
Đại học Bordeaux Montaigne (UBM)