បំពេញដោយ

14 សមាជិក
​វៀតណាម​
NGUYEN Anh Tuan
homme
សាស្រ្តាចារ្យនៅដេប៉ាតឺម៉ង់សេដ្ឋកិច្ចនៅយូ។ អេ
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
NGUYEN Dinh Hung
homme
ទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
Ha Phan Le Thi
femme
គ្រូអ្នកស្រាវជ្រាវ / សហគ្រិន
nosra.dhib@gmail.com
វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសដាណាង - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង - ប្រទេសវៀតណាម (IPD)
​វៀតណាម​
VUONG Khanh Toan
homme
ទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាសធាតុអប់រំនៃគម្រោង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
NGO Thi Binh
femme
មន្រ្តីគណនេយ្យគម្រោង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
VU Hoang Diep
femme
ប្រធានការិយាល័យធានាគុណភាព
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
NGUYEN Ngoc Dien
homme
សាកលវិទ្យាធិការរង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាមនៅហូឆិមទីក្រុងស៊ីធីប្រទេសវៀតណាម (UED)
​វៀតណាម​
LE Bich Thuy
femme
ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
TRINH Ha Phuong
femme
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
​វៀតណាម​
NGUYEN Thi My Hanh Thi My Hanh
femme
ទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនៃគម្រោង
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ - ប្រទេសវៀតណាម (UAH)
កាមេរ៉ូន
ZUPPINGER Bernard
homme
នាយកវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់អភិបាលសាកលវិទ្យាធិការភាសាបារាំង (IFGU)
Metstest@yopmail.com
បារាំង
SIMION Irina Nicoleta
femme
នាយកកិច្ចការអន្តរជាតិ
Metstest@yopmail.com
សាកលវិទ្យាល័យ Bordeaux Montaigne (UBM)